Regulamin sklepu internetowego

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)
Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Postanowienia ogólne

Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem CoinArt VIP Sp. Z o.o. sdziałającego pod adresem www.coinart.pl z miejscem wykonywania działalności w Polsce, 01-059 Warszawa, ul. Okopowa 47 wpisanym do Centralnej Informacji Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5272837720 REGON 36945248900000
Kontakt ze Sklepem:
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: coinart@coinart.pl;
– telefonicznie: 887 877 287
– pisemnie na adres: ul. Okopowa 47 (01-059) Warszawa.
– numer rachunku bankowego:

EU 51 1090 1043 0000 0001 3594 0680
PL 03 1090 1043 0000 0001 3594 0671

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej w godzinach od 10.00 do 17.00 w dni robocze.

Określenia użyte w Regulaminie

Sklep – prowadzony przez spółkę CoinArt VIP sp. z o.o. sprzedającej towary za pośrednictwem Internetu;
Sklep stacjonarny – prowadzony przez CoinArt VIP sp. z o.o. – sklep pod adresem ul. Okopowa 47 w Warszawie;
Przedsiębiorca/Sprzedawca – CoinArt VIP Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Konsument/Klient – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego;
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
Rachunek – wystawiona przez Sklep faktura/rachunek lub paragon fiskalny;
Przelew – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Treść Cyfrowa – treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. Poz. 827).

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.coinart.pl
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu i składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zakładania Konta klienta w Sklepie.Do składania zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez strony internetowe www.coinart.pl – 7dni/24h.
4. Informacje o towarach i usługach zamieszczone na stronie www.coinart.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Sklep na konto poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zaliczkę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta na podany przez niego adres e-mail, potwierdzenie złożenia zamówienia stanowiące specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail wraz z treścią aktualnego regulaminu, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towaru. Z chwilą przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą.
5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:
a. dokonać wyboru zamawianych towarów lub usług, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
b. złożyć formularz zamówienia, klikając przycisk „Zamów”, a następnie wypełniając formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
c. dokonać wyboru sposobu dostawy i płatności spośród dostępnych oraz adres dostawy i adres, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
d. dokonać wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
e. kliknąć przycisk „Wyślij zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep nie potwierdza przyjęcia zamówienia do realizacji i niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Klienta. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep niezwłocznie zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z procedurą opisaną w Dziale Zwrot należności Klientom.
7. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Sklep nie potwierdza przyjęcia zamówienia do realizacji i niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Klienta oraz o możliwych sposobach jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
a. częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
b. anulowanie całości zamówienia;
Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem – Sklep zwróci odpowiednią należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale Zwrot należności Klientom.

III. Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a. podawane są w złotych polskich,
b. są cenami brutto,
c. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
d. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty dostawy w wysokości określonej przez Klienta przy składaniu zamówienia w zależności od wyboru opcji dostawy.
3. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

IV. Czas realizacji zamówienia.

1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę – uwzględniane są tylko Dni Robocze.
2. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
3. Do krajów Unii Europejskiej oraz poza Unią Europejską zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską lub kuriera.

V. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
a. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w Sklepie stacjonarnym – Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w Sklepie stacjonarnym w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru;
b. przelew bankowy, przelew elektroniczny – klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, wysyłka zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.
2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (więcej informacji). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
3. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest rachunek.

VI. Reklamacje.

1. Umową sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
3.Sklep zobowiązany jest do wydania Produktów bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
4. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcyograniczona jest do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
5. W każdym przypadku stwierdzenia wadliwości Produktu Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu stacjonarnego: CoinArt ul. Okopowa 47, 01-059 Warszawa. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą produktu.
6. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,Konsument, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia (załącznik nr 1 do regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: ul. Okopowa 47, 01-059 Warszawa . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
– od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
4. Zwracane towary muszą być kompletne. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) nie przysługuje m.in. w przypadku:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu, także koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogły zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
8. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawierania zawarcia umowy, przedsiębiorca zobowiązany jest do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
9. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Zwrot należności Klientom.

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

IX. Przetwarzanie danych osobowych.

Sprzedawca oświadcza co następuje:
1.Sprzedawca CoinArt VIP Sp. Z o.o. jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) zwanego dalej „RODO” w zakresie w jakim pozyskał dane osobowe od Klientów w związku ze składaniem zamówień i korzystaniem ze Sklepu Internetowego www.coinart.pl.
Dane Kontaktowe administratora zostały podane powyżej w treści regulaminu.
Dane osobowe, które powierza Klient, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje na temat płatności, informacje na temat zamówień, opcjonalnie nazwa firmy i numer NIP przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:
– w celu komunikacji z Klientem związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego www.coinart.pl, w tym obsługi zapytań, bądź dokonania wyceny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którym jest obsługa zapytań i próśb Klienta przez formularz kontaktowy, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy);
– w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany i rozwiązania umowy zawartej z klientem za pośrednictwem sklepu internetowego www.coinart.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy);
– w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu www.coinart.pl ; w tym w celu wysyłania powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów oraz do zarządzania płatnościami Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy);
– w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy);
– dla celów podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych);
– windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są windykacja należności na drodze polubownej oraz sądowej).
Odbiorcami danych osobowych będą:
– organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów podatkowych (podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)
Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników.
Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 2 i 3 oraz tak długo, jak długo będziesz naszym klientem. Dane Klientów sklepu internetowego www.coinart.pl przechowujemy przez 36 miesięcy od momentu ostatniego zakupu lub skierowania zapytania o wycenę bądź ofertę.
Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym www.coinart.pl .
Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo do:
– dostępu do treści swoich danych;
– do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
– przenoszenia swoich danych.
Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazł się Klient.
Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres e-mail: coinart@coinart.pl lub telefonicznie (+48 887 877 287 ) dzwoniąc bezpośrednio do sklepu. Ponadto podmiot danych ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres. ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

XI. Postanowienia końcowe.

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Poprzez udostępnienie adresu e-mail, Klient wyraża zgodę na dokonywanie doręczeń korespondencji wyłącznie w formie elektronicznej. W przypadku zmiany adresu mailowego w trakcie realizacji zamówienia, Klient zobowiązuję się do niezwłocznego przekazania aktualnego adresu mailowego do doręczeń.
3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.coinart.pl Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
a. Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
b. Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.coinart.pl
c. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta
Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
4. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2021 roku do odwołania.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.coinart.pl Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.