RODO

Klauzula informacyjna (RODO)

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników, jest CoinArt VIP sp. z o.o. z miejscem wykonywania działalności w Polsce, 01-059 Warszawa, ul. Okopowa 47 wpisanym do Centralnej Informacji Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5272837720 REGON 36945248900000,
 3. CoinArt VIP Sp. z o.o. informuje, iż do kontaktu odnośnie ochrony danych służy następujący adres poczty elektronicznej: coinart@coinart.pl 
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:
  • a) założenia i prowadzenia konta Użytkownika w serwisie www.coinart.pl świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem CoinArt.pl  oraz związanych z organizacją, przeprowadzeniem aukcji oraz obsługą po aukcyjną aukcji organizowanej w serwisie aukcyjnym jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem serwisu aukcyjnego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i udziału w aukcji;
  • b) prowadzenia badań analitycznych i statystycznych,
  • c) bezpieczeństwa, ochrony przed oszustwami i zapobiegania naruszeniom prawa i dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów, które mogą powstać w związku ze złożonym zamówieniem,
  • d) zapewnienia rozliczalności wykonywania obowiązków przez CoinArt VIP sp. z o.o. 01-059 Warszawa, ul. Okopowa 47 ,NIP: 5272837720 REGON 36945248900000. 
  • e) stosowania marketingu bezpośredniego, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowanie,
  • f) rozpatrywania reklamacji,
  • g) badania poziomu satysfakcji Użytkowników ze świadczonych usług,
  • h) kontaktu z Użytkownikiem serwisu,
 5. Podstawą prawną przetwarzania przez CoinArt VIP Sp. z o.o. danych osobowych Użytkownika w celach wskazanym w pkt 3 jest:
  • a) wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Użytkownik,
  • b) prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu  dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji, badania poziomu satysfakcji Użytkowników ze świadczonych usług,
  • c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach gdy Użytkownik wyrazi dodatkowe zgody (a więc odpowiednio wyrażenia: zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego),
 6. Dane osobowe Użytkownika są ujawniane przez CoinArt VIP sp. z o.o. :
  • a) podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa zakupionych monet lub korespondencji,
  • b) odpowiednim organom władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości działającym na podstawie i w granicach przepisów prawa bądź osobom trzecim, jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa;
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od CoinArt VIP Sp. z o.o. udzielenia dostępu do wszystkich danych osobowych dotyczących Użytkownika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania konta, złożenia zamówienia, zawarcia umowy na uczestnictwo w Aukcji i realizacji tych umów przez CoinART Sp. z o.o. 
 10. Niepodanie danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia złożenie zamówienia za pośrednictwem serwisu zlokalizowanego pod adresem www.coinart.pl .W pozostałym zakresie wyrażenie zgód jest dobrowolne.
 11. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika   dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, CoinArt VIP Sp. z o.o. może przekazywać Uczestnikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Użytkownika adres email. 
 12. Użytkownikowi, który wyraził zgodę lub zgody, o których mowa powyżej przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Użytkownika którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 13. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2021 r. W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki Prywatności. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z naszych usług.